§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Centrum Leczenia Otyłości Grupa Medyczna Sp. z o.o., z siedzibą ul. Głowackiego 10b/51, 30-085 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia – Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919997, posiadająca NIP: 6772467994 oraz REGON: 389867571, wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie pod numerem księgi 000000243726, uchwalonym przez zarząd Spółki na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773, 2120), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

2. Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Spółkę, a w szczególności:
• cele i zadania podmiotu;
• rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
• miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
• strukturę organizacyjną;
• organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych;
• organizację i przebieg obsługi Pacjenta;
• rejestrację on-line;
• organizację procesu udzielania świadczeń konsultacyjnych;
• organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
• zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
• przepisy porządkowe;
• tryb składania skarg i wniosków.

3. Niniejszy Regulamin organizacyjny określa również zasady i warunki korzystania z serwisów internetowych Spółki (m.in.: www.clogrupamedyczna.plwww.skuteczna-fizjoterapia.plwww.dr-walach.pl) lub podmiotów z nią współpracujących przez Użytkowników, w szczególności dotyczących warunków zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwisy oraz dostępu do treści zawartych na stronach serwisów. Regulamin określa także zasady wykonywania Świadczenia Konsultacyjnego.

4. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – Regulamin organizacyjny PWDL – Centrum Leczenia Otyłości Grupa Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
b) Spółka – Centrum Leczenia Otyłości Grupa Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
c) Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
d) Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
e) Personel – osoby, które świadczą pracę w CLO na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jak również praktykanci odbywający praktyki lub staże zawodowe;
f) Rejestracja – stanowisko obsługi Pacjentów i/lub osoby prowadzące obsługę Pacjentów.
g) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną w ramach Serwisów (m.in.: www.clogrupamedyczna.plwww.skuteczna-fizjoterapia.plwww.dr-walach.pl);
h) Świadczenie Konsultacyjne – usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną;
i) Świadczenie opieki zdrowotnej – usługi realizowane przez Spółkę na rzecz Pacjentów bezpośrednio w pomieszczeniach przedsiębiorstwa Spółki;
j) Świadczenie usług drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.;
k) System Rejestracji Internetowej – system rejestracji internetowej na usługi świadczone przez CLO

§2. CELE I ZADANIA

1. Celem działania CLO jako PWDL jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu leczenia otyłości, rehabilitacji, fizjoterapii, kardiologii, interny, dietetyki, endokrynologii, psychologii, ortopedii, gastroenterologii, jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

2. Do zadań CLO należy w szczególności:
• zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
• sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
• zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
• stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
• dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
• świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb Pacjentów oraz przestrzeganie praw Pacjenta;
• działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.

§3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. CLO prowadzi działalność leczniczą w zakresie kompleksowego zwalczania otyłości i nadwagi u dzieci i dorosłych poprzez świadczenia opieki zdrowotnej oraz świadczenia konsultacyjne realizowane drogą elektroniczną.

2. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Spółkę obejmuje konsultacje:
• dietetyczne,
• fizjoterapeutyczne,
• ortopedyczne,
• endokrynologiczne,
• gastroenterologiczne,
• kardiologiczne,
• psychologiczne,
• internistyczne.

przy czym aktualny zakres świadczeń dostępny jest w Rejestracji i na stronach internetowych CLO.

3. Zakres świadczeń konsultacyjnych realizowanych drogą elektroniczną obejmuje konsultacje:
• dietetyczne,
• psychologiczne.

§4. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w lokalizacjach przy ul. Bałuckiego 29/2, w lokalizacji przy ul. Mydlnickiej 3 w Krakowie oraz w placówkach współpracujących na terenie Polski wyszczególnionych na stronie www.clogrupamedyczna.pl w zakładce „Nasze placówki” lub we współpracy z nimi.

2. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej CLO współpracuje stale z Fundacją na Rzecz Walki z Otyłością z siedzibą w Krakowie ul. Garncarska 4, 31-115 Kraków wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301304, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie pod numerem księgi 000000205184. Rejestracja do usług świadczonych przez Fundację odbywa się z wykorzystaniem tych samych adresów i numerów telefonu, co w przypadku Spółki.

3. Wszystkie pomieszczenia CLO odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

§5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. W celu świadczenia działalności leczniczej CLO tworzy zakład pod nazwą „Centrum Leczenia Otyłości Grupa Medyczna”.

2. Spółka posiada następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia Fizjoterapii;
2) Pracownia Fizjoterapii;
3) Poradnia Chorób Metabolicznych;
4) Poradnia Diabetologiczna;
5) Poradnia Kardiologiczna;

3. Jednostkami i komórkami organizacyjnymi kieruje Zarząd Spółki.

§6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA

1. Wszystkie świadczenia realizowane w Spółce winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

2. Spółka organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

4. Osoby wykonujące zawód medyczny w Spółce udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

5. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie Pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja Pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Rejestracji internetowej dostępnej na stronach internetowych Spółki lub podmiotów współpracujących.

6. Każdy Pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.

7. W Rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, Pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu , wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.

8. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Spółce zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

9. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Spółce zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia.

10. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w miejscu świadczenia usług w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.

11. W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółkę w każdy dostępny sposób.

12. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, Pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

13. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Spółkę.

14. W trakcie realizacji świadczenia Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.

15. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

16. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

17. Lekarz w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
• przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
• określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
• ustala plan leczenia,
• w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne i zaświadczenia o stanie zdrowia,
• wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

§7. REJESTRACJA ON-LINE

1. Celem wdrożenia Systemu Rejestracji Internetowej jest umożliwienie Pacjentom dostępu do dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne świadczone przez CLO.

2. Zasady korzystania z Systemu Rejestracji Internetowej określa Regulamin Korzystania z Systemu Rejestracji Internetowej dostępny na stronie internetowej www.clogrupamedyczna.pl.

3. Warunkiem skorzystania z Systemu Rejestracji Internetowej jest zaakceptowanie jego regulaminu.

§8. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ KONSULTACYJNYCH

1. Świadczenia Konsultacyjne on-line realizowane są przez Spółkę za pomocą komunikatora internetowego Skype umożliwiającego prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy przez kamerę internetową w czasie rzeczywistym. Warunki korzystania z komunikatora Skype zostały określone w regulaminie zaakceptowanym przez użytkownika komunikatora.

2. Spółka na Rzecz Walki z Otyłością udziela Świadczeń Konsultacyjnych odpłatnie.

3. W celu skorzystania ze Świadczeń Konsultacyjnych Użytkownik dokonuje rejestracji on-line w sposób wskazany w paragrafie poprzedzającym, a następnie wybiera w systemie termin konsultacji on-line oraz Specjalistę.

4. Świadczenia konsultacyjne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi.

5. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Spółce. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Spółki.

6. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.

7. Wpłatą gotówkową, kartą płatniczą za pokwitowaniem lub przelewem bankowym.

8. W przypadku braku możliwości skorzystania z Konsultacji w ustalonym terminie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Spółki nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Spółkę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez Pacjenta termin ulega wykreśleniu.

9. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o niemożliwości skorzystania z Usługi we wskazanym w ust. 7 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

10. W przypadku braku możliwości odbycia przez Pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

11. Rodzaje Świadczeń Konsultacyjnych udzielanych przez Spółkę:
• konsultacje z dietetykiem,
• konsultacje z psychologiem.

12. Świadczenia Konsultacyjne mogą być realizowane wyłącznie w uprzednio zarezerwowanych i opłaconych przez Pacjenta terminach. W przypadku próby nawiązania połączenia internetowego ze Specjalistą w innym niż ustalonym terminie, połączenie będzie anulowane.

13. Jeżeli Specjalista stwierdzi, że osobista wizyta Pacjenta jest konieczna, może odmówić konsultacji on-line lub też konsultację przerwać.

14. Spółka nie odpowiada za brak lub trudności w połączeniu internetowym w zarezerwowanym przez Pacjenta terminie. W przypadku nienawiązania połączenia internetowego lub też wystąpienia trudności w jego realizacji Spółka proponuje nowy termin realizacji świadczenia.

15. Jeśli problemy związane z połączeniem internetowym – komunikatorem Skype – występują po stronie Pacjenta, w braku nawiązania połączenia internetowego lub niemożliwością jego realizacji w zarezerwowanym terminie, termin przepada, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§9. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. CLO udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

2. Wysokość opłat za poszczególne usługi realizowane przez Spółkę określa cennik dostępny w Rejestracji oraz na stronach internetowych CLO.

3. Rejestracja na wizytę obywa się wyłącznie osobiście lub telefonicznie (numery telefonów podane na stronie internetowej CLO www.clogrupamedyczna.pl, www.novadietetyka.pl,
www.skuteczna-fizjoterapia.pl, www.dr-walach.pl) lub za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej.

4. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi.

5. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w CLO . Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie www.clogrupamedyczna.pl, www.skuteczna-fizjoterapia.pl, www.dr-walach.pl.

6. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.

7. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą lub przelewem bankowym.

8. Każda indywidualna wpłata Pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Recepcji do kasy fiskalnej, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny.

9. Pacjent ustala z pracownikiem Recepcji termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika Recepcji.

10. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie Pacjent zobowiązany jest do poinformowania CLO nie później niż 24h przed ustalonym terminem realizacji usługi, a w przypadku świadczeń realizowanych w Poradni Fizjoterapii lub Pracowni Fizjoterapii nie później niż 48h przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez CLO. W przeciwnym razie zarezerwowany przez Pacjenta termin ulega wykreśleniu.

11. Jeżeli Pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 10 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi, a jeśli opłata nie została pobrana – zostanie naliczona opłata w wysokości równej cenie usługi.

12. W przypadku braku możliwości odbycia przez Pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku siły wyższej.

13. Pacjenci Pracowni Fizjoterapii, którzy mają ustaloną serię zabiegów zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów i liczby zabiegów. W razie rezygnacji z części zabiegów w terminie określonym w ust. 10, Pacjenci zobowiązani są uregulować 50 % należności całości pozostałej kwoty ze względu na gotowość i blokowanie terminu innym Pacjentom.

§10. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Spółka prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
• Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
• podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
• ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
• podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta;
• lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
• wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
• spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
• osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta.

5. Po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• w oryginale do wglądu w miejscach prowadzenia działalności Spółki,
• poprzez sporządzenie jej kopii,
• poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

7. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

8. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
• przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
• dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
• przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

9. W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

10. Dokumentacja udostępniana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta na pisemny wniosek.

11. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik Recepcji i Lekarz prowadzący.

12. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

13. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14. Spółka udostępnia dokumentację do 14 dni.

15. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Spółka nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

16. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.

17. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować numer nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

18. Spółka oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:
• Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
• zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
• zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
• obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

19. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia Pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw Pacjenta.

§11. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każdy Pacjent korzystający z usług Spółki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.

2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest m.in. na stronach www.clogrupamedyczna.plwww.skuteczna-fizjoterapia.plwww.dr-walach.plwww.weightbalance.pl oraz w miejscach prowadzenia działalności Spółki.

3. Każdy Pacjent korzystający z usług Spółki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Spółce, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Spółki.

4. Na terenie Spółki istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

5. Pacjenci przebywający na terenie Spółki zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Spółki oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.

6. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 5 Pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych Pacjentów oraz personelu Spółki.

8. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych Pacjentów i personelu Spółki.

9. Pacjenci Spółki nie mogą:
• samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
• samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
• wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia, bez zgody personelu Spółki,
• zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

10. Spółka nie odpowiada za rzeczy będące własnością Pacjentów pozostawione pomieszczeniach Spółki. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

11. Personel Spółki zobowiązany jest do:
• noszenia odzieży ochronnej o ustalonej kolorystyce,
• noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,
• przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów.

§12. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski można składać na piśmie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@novadietetyka.pl lub kontakt@skuteczna-fizjoterapia.pl lub kontakt@clogrupamedyczna.pl.

Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie Pacjent zostaje powiadomiony.