Terapia manualna w modelu holistycznym została opracowana przez dr. Andrzeja Rakowskiego. U jej podstaw leży założenie, że ciało, psychika i duch stanowią jedną całość. Konsekwencją takiego podejścia jest wniosek, że terapia powinna prowadzić do wprowadzenia równowagi w funkcjonowaniu wszystkich składowych organizmu.

Rolą lekarza i fizjoterapeuty nie jest więc leczenie bólu lub choroby, ale leczenie pacjenta. I powinno się to odbywać z uwzględnieniem wszystkich zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości, ale także jego uczuć, odczuć i emocji, w tym np. stresu.

Wg podejścia holistycznego narządy ruchu integrują wszystkie sfery życia człowieka – od duchowej, przez społeczną, po fizyczną. I to w narządach ruchu odbijają się nieprawidłowości występujące w każdej z tych sfer.

Proces zmian w tkankach rozpoczyna się od jakiegoś negatywnego doświadczenia. Na skutek zaburzenia równowagi psychofizycznej (np. konflikt w pracy, śmierć bliskiej osoby, wypadek samochodowy) w organizmie następuje zmiana, czyli napięcie. Dzięki zdolnościom kompensacyjnym takie napięcia mogą być przez dłuższy czas skutecznie tłumione. Ale gdy zasoby kompensacyjne organizmu skończą się, wtedy powstaje czynnościowa zmiana stanu tkanek, która powoduje pojawienie się różnych dolegliwości.

W poradni rehabilitacyjnej „Skuteczna Fizjoterapia, Dr Wałach” uważamy, że rolą fizjoterapeuty jest mobilizowane ciała pacjenta w taki sposób, aby zachodziły w nim naturalne procesy zdrowienia. By przynieść ulgę w cierpieniu, szukamy przyczyn problemów i leczymy je całościowo. Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, ponieważ każdy może reagować na tę samą zmianę w inny sposób. Objawy chorobowe traktujemy jako wskazówki płynące z wewnątrz organizmu, które oznaczają konieczność zmiany wzorców ruchu, zachowań, myśli i uczuć.

Terapia manualna w modelu holistycznym – przebieg terapii i jej działanie

Od strony praktycznej terapia manualna w modelu holistycznym polega na stymulowaniu organizmu do uruchomienia i kontynuowania procesów samoleczenia przez:

  • rozpoznanie mechanizmów powstawania dysfunkcji (np. niewłaściwe podnoszenie ciężkich przedmiotów, nieprawidłowe reagowanie na stres),
  • techniki manualne oddziałujące bezpośrednio na kręgosłup oraz tkanki miękkie, a pośrednio na układ nerwowy,
  • rozmowę mającą ukierunkować myśli i emocje pacjenta na poprawę samopoczucia psychicznego, a przez to również fizycznego,
  • modelowanie reakcji całego organizmu w celu wypracowania równowagi psychofizycznej,
  • edukację z zakresu wpływu stresu na zdrowie.

Stosując podejście holistyczne, pracę z ciałem pacjenta uzupełnia się pracą z jego umysłem. A odbywa się to w formie m.in.:

  • rozmów z lekarzem i fizjoterapeutą,
  • konsultacji z psychologiem,
  • psychoterapii,
  • samodzielnej pracy pacjenta nad kompetencjami emocjonalnymi, np. sposobami opanowania stresu.

Terapia manualna w modelu holistycznym – zastosowanie w medycynie i fizjoterapii

Terapia manualna w modelu holistycznym jest kompleksowym – czyli łączącym dbałość o fizyczność oraz duchowość pacjenta – systemem badania i leczenia zaburzeń całego układu ruchu.